Cái họa hoạn nó ẩn náu ở chỗ vi tế, và bộc phát ra từ chỗ bất cẩn của con người.

Vẫn biết phước họa của kiếp người rất khó mà biện minh, nhưng xét kỹ lại nguyên nhân thì đâu không phải là do cái lỗi của bất cẩn, cẩu thả, chẳng chịu suy nghĩ cho chín chắn. Trong đời sống, việc gì chúng ta cũng thích làm theo ý mình, không chịu cân nhắc cẩn thận, dẫn đến việc bộc phát ra họa hoạn.  Cần phải lấy đó mà suy xét để thấy cái đáng sợ của việc bất cẩn, nên việc gì cũng phải cất nhắc cẩn thận.