Chẳng giữ gìn hạnh nhỏ, ắt sẽ lụy đến cái đức lớn

Người muốn làm việc lớn thì phải lấy chỗ hiểu biết của mọi người để làm chỗ hiểu biết của mình.  Thường sợ chẳng suốt được tình của mỗi vật, chẳng hiểu được lý của mỗi việc.  Luôn luôn tìm hiểu ghi nhận những điều hay, hỏi xác đáng nghĩa lý ở những điều phải trái trong bất cứ việc lớn hay nhỏ.  Mầm mống của việc nhỏ là sự lớn mạnh của việc lớn về sau, điều thầm kín ẩn dấu là đầu mối cho sự hiển bày bộc phát.  Vì vậy, người hiền thì cẩn thận ngay từ lúc ban đầu, thánh nhân giữ gìn ở điều răn cấm.  Dòng nước tuy nhỏ, nhưng nếu không ngăn chặn thì sẽ biến ruộng dâu thành biển cả.  Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng nếu không dập tắt thì sẽ cháy lan cả núi rừng đồng ruộng.  Một khi nước chảy, lửa cháy đã thịnh, tai họa đã thành, thì dù có muốn cứu vãn cũng không sao kịp được.