Biết ơn và đền ơn, có đền ơn thì mới gọi là biết ơn được

Đức Phật dạy: nếu có chúng sanh nào biết trả ơn, người ấy là người đáng kính.  Ơn nhỏ còn chẳng quên, huống chi là ơn lớn.  Kẻ ấy dầu cách ta trăm ngàn do tuần cũng như gần bên ta chẳng khác; Ta thường khen ngợi. Trái lại, nếu có chúng sanh nào chẳng biết trả ơn, ơn lớn còn chẳng nhớ huống là ơn nhỏ; người như vậy dầu có gần ta, ta cũng chẳng gần, dầu ở gần hai bên trái phải của ta đi nữa, người ấy vẫn như cách xa ta.