Học để tu tập, hỏi để biện biệt cho rõ ràng

Cái học của thánh hiền, cố nhiên không phải một ngày mà đủ, học ngày không đủ thì tranh thủ học đêm.  Rồi chứa góp hàng tháng hàng năm tự nhiên sẽ được thành tựu. Thứ nữa, nếu chỉ biết học mà không thưa hỏi cho rõ ràng thì không do đâu mà phát minh được tâm địa.  Đời nay ít có những người học mà biết cách nêu ra câu hỏi với người để làm sáng tỏ tâm mình.  Như vậy không biết đem cái gì để giúp ích cho tâm địa, để chuyển hóa làm mới mỗi ngày vậy.