Thường khởi tâm thương yêu cứu vớt người đau kh ổ. Thường khởi hoan hỷ tâm ban rãi niềm an lạc.

Đem tài vật bố thí khiến chúng sanh quý mến, đem pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Bố thí tiền của thì được kẻ ngu thương mến, bố thí pháp thì được người trí kính trọng. Bố thí tài vật để phá trừ cái nghèo cùng về tiền của, bố thí pháp để phá trừ cái nghèo cùng về công đức. Bố thí tài vật là cho cái vui ngay hiện tại; bố thí pháp là cho cái vui Niết-bàn về tương lai. Hai món thí nầy không ai là chẳng kính trọng. Cho nên, người có lòng từ bi hay thương tất cả chúng sanh, mà thương chúng sanh tức là thương chính mình vậy.

Powered by Formsite Report abuse