Kinh Hoa Nghiêm nói: “Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đẳng với tất cả chúng sanh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc”.

Cổ nhân cầu thầy chọn bạn, sớm tối không dám lười biếng trong việc học pháp và hành trì, đến những việc như thổi cơm nấu nước hầu trà, kể cả những việc lặt vặt cũng vẫn âm thầm chịu đựng, chưa từng tỏ vẻ e ngại vất vả. Những người thành đạt đều từng trải những công việc như thế. Duy có một điều, nếu tâm mình chỉ đăm đăm nghĩ đến việc lợi hại, so sánh việc hơn thua, thì vẫn như cũ mà rơi vào chỗ lỗi lầm, không thể phù hợp với lý đạo. Vì vậy, nếu thân đã không ngay thẳng trong sáng thì sao hay có thể học được đạo lớn!