Nếu thấy việc khó của ngày hôm nay mà quay đầu bỏ đi chẳng đoái hoài đến, làm sao bi ết được cái khó ở ngày khác lại chẳng khó hơn của ngày hôm nay ư.

Người muốn sửa trị đạo tràng mà chẳng lo việc được tình người, thì chốn đạo tràng đó không thể sửa trị được. Muốn được tình người mà chẳng lo việc tiếp dẫn kẻ dưới, thời tình người không thể thu được. Chuyên cần tiếp kẻ dưới mà chẳng biện biệt được người hiền kẻ bất tiếu, thời kẻ dưới không thể tiếp được. Lo việc biện biệt người hiền kẻ bất tiếu, nếu lại ghét kẻ hay nói lỗi, ưa kẻ thuận theo mình, thời không thể phân biệt được người hiền kẻ bất tiếu. Chỉ có kẻ sĩ, bậc hiền đạt thì chẳng ghét kẻ hay nói lỗi, chẳng ưa kẻ thường thuận tình, mà chỉ lấy cái đạo lý để noi theo, nên không những thu được tình người mà chốn đạo tràng cũng được sửa trị vậy.