Thiện hữu đệ nhất thân, Niết-bàn đệ nhất lạc.

Bồ tát có một pháp hay có thể dứt trừ tất cả khổ nạn trong các đường dữ. Thế nào là một pháp? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng; không để cho một mảy may bất thiện xen lẫn vào; tức là hay khiến cho các ác pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn; thường được gần gũi chư Phật, Bồ tát và các Thánh chúng.