Người lúc bình thường hay giữ lòng tĩnh giác chiếu soi vào nội tâm, thì tâm mới sáng suốt, việc làm tỏ rõ. Bằng không khi giao thiệp, hay gặp việc thì tâm dễ bị mê mờ khiến việc trở nên rối rắm.

Làm việc gì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, phát ngôn cần phải suy nghĩ trước sau, cốt sao cho hợp với trung đạo chớ để cho nghiêng lệch. Nếu dùng việc mà hấp tấp vội vàng thì việc đó ít hay thành tựu, dù cố làm cho thành tựu đi nữa thì cũng chẳng được vẹn toàn. Tự thân phải kéo vun bồi phước đức, hay đem lòng khoan dung để tiếp người, việc làm luôn công chính, mong mỏi điều lợi ích cho người sau, như vậy đời sống mới mong được tốt đẹp.