Tự mình không chân chính mà muốn người ta chân chính, đó là thất đức. Tự mình chẳng cung kính mà muốn được sự cung kính ở người, đó là thất lễ.

Người cầu đại đạo, trước hết tự mình phải chánh tâm, nếu hơi vướng chút giận hờn thì tâm chẳng được chánh, hơi có chút lòng tham muốn thì tâm cũng chẳng được chánh. Nếu tự mình đã không phải là thánh hiền ứng thế, thì sao tránh khỏi được tâm không còn yêu ghét mừng giận. Do đó chỉ cần phòng hộ và ngăn chặn chúng trước khi phát khởi, không để cho làm hại đánh mất chánh tâm, thế là được vậy.