Đại đạo bằng phẳng, vốn không phân biệt kẻ ngu người trí. Tuy nhiên, đâu có thể lấy trí ngu giai cấp mà hay bắt chước theo được, nếu không phải là bậc đại trượng phu thì đâu có thể dự vào đạo lớn đó được.

Tiết kiệm và buông xuống mọi duyên là con đường tắt vào đạo. Phần nhiều thấy những người học đạo ngày nay, trong tâm thì hậm hực, ngoài miệng thì tấm tức, mà lại học đòi muốn nối gót người xưa. Nhưng xét tới chỗ tiết kiệm và buông xuống thì trong muôn phần không được một. Cũng giống như con cái nhà thế tục, không chịu đọc học mà lại muốn làm quan to chức lớn, dẫu là trẻ nít cũng biết đó là việc không thể được.