Là người học đạo cần có tâm khoan hậu trung tín, nghiêm túc mà từ ái, lòng độ lượng sâu xa, học rộng nghe nhiều. Luôn luôn giữ lễ cung kính trong lúc động cũng như lúc tĩnh.

Nếu muốn dấn thân tới đại chúng cùng chung sinh hoạt và làm việc thì cần phải lấy trí tuệ làm chủ yếu. Muốn dứt bỏ vọng tình trước cần phải có sự giác ngộ. Một khi đã trái nghịch với tánh giác, tương hợp với trần cảnh thì chân tâm bị lu mờ. Nếu không phân biệt được đâu là kẻ trí người ngu thì công việc ắt phải rối loạn. Do đó phải luôn giữ tâm chánh niệm, giữ lễ cung kính trong lúc hành động cũng như lúc tĩnh lặng.