Bổn phận của người học đạo là phải tiến mà không lùi trước khó khăn, nhưng cũng không nên mong việc chóng thành

Lời nói của thánh hiền thì hàm súc hòa hoãn mà lý sáng tỏ, thung dung nhàn nhã mà sự rõ ràng. Chỗ dùng việc không mong chóng thànhvà cấp tiến, vì sẽ dễ gặp nhiều trở ngại mà có phương hại. Tuy không mong công việc quyết tiến mà hứa hẹn ở ý chí bền lâu, hứa hẹn ở công việc nhất định sẽ được thành tựu. Ứng dụng điều đó mới thấy được đạo lý của thánh hiền, cho nên người học đạo có thể giữ gìn điều đó suốt cả muôn đời mà không lầm lỗi.