Tài trí, trung tín, tiết nghĩa.

Người học đạo, nếu là người vừa có tài trí, lại trung tín, tiết nghĩa thì đó là hạng thượng phẩm. Còn nếu là người tài năng tuy không giỏi, nhưng lại biết cẩn trọng và có độ lượng thì đó là hạng bậc trung. Còn những người tâm không chánh trực, chỉ biết xem xét nghe ngóng dư luận nơi thiên hạ, tùy theo thời thế mà thay đổi thì đó quả thật là kẻ tiểu nhân. Nếu dùng hạng người này mà đem đặt ở địa vị cao, tất nhiên họ sẽ làm bại hoại chốn tùng lâm, làm nhơ nhuốc chốn thiền môn vậy.