Thay đổi nếp cũ, biến đổi đạo thường, chính là mối đại họa của người đời nay. Vì vậy, mỗi khi hành động cất nhắc một việc gì, đều nên khảo xét những hành động của người xưa.

Sư ông chùa Bạch Vân thường nói: “Sự việc mà chẳng khảo xét theo qui củ của tiền nhân thì bảo đó là chẳng đúng phép.  Ta chỉ vì ghi chép được nhiều lời nói và việc làm của cổ nhân mà đạt thành chí khí.  Nhưng ta không phải là đặc biệt hiếu cổ, mà chỉ vì người đời nay chẳng đủ làm mô phạm và pháp qui để ta bắt chước”.