Người tham thiền cần phải có tri thức cao xa, chí khí vượt bực, lời nói và việc làm phải giữ lòng tin với người, chớ có theo thế lợi mà cẩu thả làm càn.

Tu tập thiền cần có tư chất đặc biệt, khi nói năng lúc lặng thinh đều phải giữ cho được trung dung chừng độ, dù chỉ nói những câu chuyện tầm thường cũng cần có lý do xác đáng. Được như thế thì tự nhiên chẳng bị người trên kẻ dưới dò xét đánh giá, chẳng bị thời gian hay địa điểm mà phân làm cao thấp vậy.