Việc đúng lý, hợp với đạo đức thì dẫu có hao phí lớn lao để làm theo cũng chẳng tổn hại gì. Nếu là sự việc trái đạo đức thì dầu là chỗ dùng sức rất nhỏ để trừ bỏ đi thì việc càng phải nên làm

Nếu tự mình không phải là bậc thánh nhân xuất thế, nương vào sức từ bi hạnh nguyện mà thị hiện ở thế gian, thì cái tâm danh lợi và dục vọng tựa hồ như không thể gột bỏ được.  Chỉ có thánh nhân biết con người chẳng thể trừ khử được cái danh lợi dục vọng, nên trước hết lấy phần đạo đức để uốn nắn cái tâm đó cho mình, vậy sau mới lấy nhân, nghĩa, lễ, trí tín mà giáo hóa để ngăn ngừa, rèn luyện theo ngày qua tháng lại, khiến cho cái tâm lợi dục đó không thắng được đạo đức vậy.