Em tưởng nhớ Phật!!!

Mẹ: Tèo! Con làm gì đó?  Ủa, con cầm hình Phật chơi như vậy là không nên đâu đó?

Tèo:     dạ, con đâu có?

Mẹ: thế thì con cầm gì trên tay thế?

Tèo:     dạ, là hình Phật.

Mẹ: thế sao mẹ vừa hỏi, con lại bảo là không có!

Tèo: thật sự là con không cầm hình Phật chơi mà?

Mẹ: Con rõ ràng cầm hình Phật như thế mà còn chối là không có?

Tèo:     nhưng con đâu phải cầm hình Phật chơi. Chị Trưởng bảo con rằng: em phải tưởng nhớ Phật!

Mẹ: thế thì sao nào?

Tèo: bởi con muốn tưởng nhớ Phật nên con phải cầm luôn trên tay thế này.  Nếu con bỏ hình Phật xuống, con sợ con sẽ quên mất.

Mẹ: !!!???