Bậc chân thật tu hành thì luôn luôn nghĩ tới việc lớn của sinh tử, đối trước chúng nhân khai thị là để quyết đoán chỗ nghi ngờ.  Một khi đã phát minh được chân lý, thì chưa bao giờ khởi ra tâm sanh diệt nữa vậy

 

Các bậc cổ nhân, mỗi khi thượng đường, trước hết đề ra cương yếu của đại pháp, rồi tham vấn đại chúng, để người học đạo tới lui thỉnh cầu pháp lợi, tùy theo chỗ hỏi và trả lời, mà hình thành phương thức vấn đáp ngộ đạo. Bậc tiên thánh vị pháp quên tình, chỉ muốn cùng nhau xây dựng việc truyền pháp giáo hóa, nên mới đặt ra phương thức thù xướng lẫn nhau, mong cho giáo pháp được tồn tại lâu dài ở thế gian, chứ không hề dung chứa tâm sinh diệt mà gây ra ác niệm ấy vậy!