Tiết kiệm và buông xuống mọi duyên là nền tảng tu thân, yếu lĩnh vào đạo.  Xem lại lịch đại cổ nhân, thì không có mấy ai là không tiết kiệm và buông xuống mọi duyên mà có được thành tựu.

Yếu chỉ của sự học đạo cũng như quả cân để định vật nặng nhẹ, chỉ cần giữ nó cho thăng bằng.  Nếu nó bị nghiêng nặng về một bên nào đó thì có thể được chăng? Đẩy về phía trước hoặc dịch về phía sau thảy đều là nghiêng về một bên rồi.  Người hiểu rõ đạo lý này thì mới có thể học đạo được.