Phương pháp nhiếp phục người: ban thưởng không nên quá mức độ, quá mức độ dễ khiến người sanh kiêu căng. Xử phạt không nên quá nghiêm khắc, quá nghiêm khắc tất sẽ làm cho người sanh oán trách.

Với người tuy cũng có công, hoặc công không xứng đáng mà thưởng họ quá trọng hậu, phạm tội không đáng trách mà lại phạt quá nặng nề, như vậy sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sanh ra kiêu căng và oán hận. Muốn ban thưởng mà khiến người không kiêu căng, xử phạt mà người không oán trách, tất nhiên phải thưởng ban cho kẻ có công, chứ không nên thưởng ban bừa bãi.  Xử phạt đối với kẻ có tội, chứ không nên làm lớn chuyện đối với người không lỗi.  Thế nên thưởng ban tuy hậu mà người không kiêu căng, xử phạt tuy nghiêm mà người không oán vậy.