Yêu chuộng, ganh ghét, đố kị trong sự khác biệt hoặc chung đồng đều là thường tình của con người. Duy chỉ có bậc hiền đạt cao minh mới không bị chúng lay chuyển.

Đạo của Phật tổ, chẳng qua giữ được ở mức trung dung, vượt quá mức trung dung thì sẽ bị thiên lệch. Việc ở trong thiên hạ không nên làm cho ưng ý hài lòng hết, vì khi sự việc mỗi mỗi đều làm cho thoả mãn ưng ý hết thì sẽ phát sanh hoạ hoạn.  Con người xưa và nay vì không biết tiết chế, không khéo gìn giữ cẩn thận nên đưa đến nguy vong rất nhiều. Song le người ở đời ai là người không có lỗi vậy ư? Chỉ có bậc hiền thiện thấu hiểu được sự việc, không hối tiếc sửa đổi điều lỗi để làm mới, nên gọi là được vậy.