Than ôi! người học đạo mà không có sức giác chiếu cũng như con tuấn mã mà không có hàm thiếc và dây cương. Nếu người tu tập mà không y cứ vào giới pháp, không nương theo quy củ phép tắc thì lấy gì để dứt bỏ tham dục, đối trị vọng tưởng. 

Con tuấn mã chạy nhanh như vũ bão mà không dám buông chân tự tại, vì nó bị chế ngự bởi hàm thiếc dây cương. Kẻ tiểu nhân cường bạo ngang tàng mà không dám buông ý tung hoành ngang ngược vì nó bị chế ngự bởi hình pháp. Ý thức lưu lãng của con người mà không dám phóng túng buông theo trần duyên là vì nó bị ngăn lại bởi sức giác chiếu. Vì vậy người tu đạo dụng tâm lấy sự giác chiếu làm chính, muôn pháp khác làm trợ thì mới có thể thành tựu được đạo nghiệp.