Người tu tập mà hay chấp thiên kiến, không thông tình vật, nhẹ dạ tin sằng tất khó quay lại đường chánh. Lại ưa người nịnh mình, thuận thì khen, trái thì chê. Ví như khiến cho họ thấu hiểu được một câu hay nửa câu đi chăng nữa, thì lại bị những ác tập ấy nó che lấp, cho đến khi bạc đầu mà cũng không thành đạt được gì. Những hạng người này rất nhiều vậy.

Ngày nay kẻ sinh sau tiến muộn, không giữ giới luật, không tập định tuệ, không tu đạo đức. Chuyên đem chỗ học rộng nói giỏi để lay động kẻ ngu muội. Muốn dắt dẫn họ trở lại cũng chẳng làm sao được, ta chắc chắn rằng những lời nói ấy là mối nguy hại cho muôn đời. Duy những bậc chính nhân cao sĩ hành cước, cần phải đem việc sinh tử đại sự biện minh cho rõ ràng, luôn giữ lòng thành tín, mới có thể không bị lôi kéo bởi những hạng người ấy vậy.