Tuy tham học quanh năm, nhưng chỗ thu lượm được không bằng một ngày được nghe thầy đàm luận.

Ngài Vạn Am tánh tình nhân hậu, xử mình thanh liêm, kiệm ước. Khi ngài thốt ra những câu nói tuy tầm thường, lời nói ra tuy ít nhưng nghĩa lý đầy đủ, học rộng nhớ kỹ, tham hỏi tới cùng đạo lý, không vì chỗ cẩu thả mà theo càn. Khi cùng với người bàn luận về chuyện xưa nay, khi phân tích thì tựa như chính thân mình có hiện diện trong thời gian đó. Khi diễn đạt khiến cho người nghe hiểu được rõ ràng, dẫn dụ hình ảnh giúp người nghe tựa như chính mắt họ được nhìn thấy.