Người học đạo, một khi sự việc nó tới, mà biết lựa chọn việc đó nên làm hay nên bỏ, cần phải trải qua ba lần suy nghĩ, mới có thể cho đó là người Trung hậu được.

Cổ nhân có nói: ví như người thợ nắn đúc hay điêu khắc tượng. Nếu là người thợ điêu khắc gỗ, thì trước hết phải làm tai và mũi lớn, còn miệng và mắt thì nhỏ. Nếu hoặc có người chê trách, thì tai mũi lớn có thể làm cho nhỏ, miệng và mắt nhỏ có thể làm cho lớn. Nếu là người làm tượng đất, thì tai và mũi trước hết phải đắp nhỏ, còn miệng và mắt phải đắp lớn. Nếu hoặc có người chê trách thì tai và mũi nhỏ có thể đắp thêm cho lớn, còn miệng và mắt lớn thì có thể gọt cho nhỏ lại. Ôi ! lời nói này tuy là tầm thường, nhưng có thể lấy đó để dụ cho những việc lớn vậy.