Chí đạo là con đường thẳng tắp cách xa tình người, nên phải thành tâm chính ý, chớ chạy theo kiểu cách, trang sức thiên tà. Kiểu cách thì gần với trá nịnh, thiên tà thì không trung chính. Đây đều là không phù hợp với chí đạo.

Gần đây thấy người tu tập phần nhiều hay chấp vào thiên kiến của mình, không thông được tình lý, không đạt được vật tình, nhẹ dạ tin quàng nên rất khó quay lại đường chính. Thích người thường ưa nịnh mình, thuận thì khen, trái cái thì chê. Ví dầu người đó nếu như có hiểu biết được một câu, hay một nghĩa lý gì trong lời nói nào đi chăng nữa. Nhưng lại bị những ác tập kia nó ngăn ngại, che lấp. Do đó dù tu học cho đến bạc đầu cũng không thể thành đạt được gì nhiều vậy.