Người chân thật tu hành, khi nói năng lúc lặng thinh, khi động cũng như lúc tĩnh, không dựa trên sắc mặt, lấy lễ mạo, hay học vấn tài hoa để thao túng lay động người khác. Mà chỉ đem chỗ thấy biết xác đáng, nương theo chỗ thật, xét theo chỗ chân, để thấu suốt duyên do tột cùng của sự được mất.

Rồng giả thì không thể làm được mưa, bánh vẽ thì không sao đỡ được bụng đói. Người tu tập bên trong nếu không có thật đức, bề ngoài lại chỉ biết cậy vào sự hoa mỹ khéo léo. Điều này cũng ví như chiếc thuyền mục nát mà đem sơn phết màu đỏ trông cho đẹp mắt, rồi để người bù nhìn đứng ở trên đó cầm lái. Lại đem thuyền đó mà đặt ở trên đất liền, như thế thì tin rằng còn có thể coi được. Nhưng nếu có một ngày nào đó, đem chiếc thuyền ấy mà thả xuống sông hồ để trải nghiệm, lèo lái chống chọi với sóng gió thì thật là nguy hiểm lắm vậy.