Ôi con người khi ở lúc bình thường ít ai biết lấy việc hoạ hoạn của sinh tử làm lo lắng. Nhất đán, nếu sự việc bất trắc xảy, lúc ấy mới nhanh chân xốc cánh tay mà cứu đấy, kết cục cũng chẳng hay cứu được vậy.

Cổ nhân nói: “gắp lửa để vào đống củi khô mà ngủ yên ở trên đó, lửa khi chưa cháy tới, dĩ nhiên còn lấy làm yên. Đó chính là lời dụ về cái cơ an nguy, cái lý sinh tử, sáng tỏ như ban ngày, chẳng sót đường tơ kẻ tóc. Sinh tử là việc lớn, người tu đạo cần phải cảnh giới cái tâm thức.