Nghinh xuân rõ biết chơn Di Lặc

Tiếp phúc cần tu Tri Túc tâm
Học đạo quay về chân bản tánh
Giác liễu Bồ-đề mới thật xuân.

Trước thềm xuân mới, chùa Quan Âm Orange County kính nguyện:
Thượng chúc Phật nhựt tăng huy
Pháp luân thường chuyển, Phong điều vũ thuận, Quốc thới dân an, Thiên hạ thái bình, Chúng sanh an lạc.
Duy nguyện Từ quang phổ chiếu, Phật pháp chân truyền, Hoằng diệu pháp âm, Thiền môn nghiêm tịnh, Hải chúng an hoà, Gia gia hộ đạo, Bách tánh quy y, Bồ-đề tăng trưởng, Hạnh nguyện viên thành.