Nếu có phần ruộng tốt, lo gì thành quả muộn, chỉ sợ thiếu tài năng mà thôi!

Nhà Nho thì tôn về sĩ hạnh, hàng Tăng thì bàn về đức nghiệp. Nếu đăng toà thuyết pháp, thay Phật tuyên giáo hoá, thì cơ biện tự tại. Còn như gọi là bậc thiện tri thức thì không phải kẻ hèn ngu hay có thể hiểu tới được. An trú tu hành mà chân không bước ra khỏi cổng, ăn mặc thô sơ, đời sống giản dị, không màng chi đến thanh danh lợi dưỡng. Người biết yêu chuộng cái tiết tháo đó thì sẽ được kính trọng như bậc thầy.