Người giầu sang thì đưa tiễn nhau bằng của cải, người nhân nghĩa thì đưa tiễn nhau bằng lời nói.

Thánh nhân nói: người thông minh sáng suốt ở đương thời, mà lại hay gần kề với cái chết, là vì họ thích nghị luận về người. Người biện bác cao rộng, mà hay bị nguy hại đến thân, là vì họ hay bới cái xấu của người. Xưa nay những người có tài năng trí tuệ, họ phải táng thân mất mạng rất nhiều, chỉ vì sự phỉ báng dèm pha của người đời mà mắc họa. Tìm những người cố công cùng với đời chìm nổi, mà hay bảo toàn được thân mạng thì rất ít vậy.