Tuyết Đường thiền sư

Tuyết Đường thiền sư là người nhân từ trung hậu khoan thứ, tôn bậc hiền đức, kính kẻ tài năng. Những lời đùa cười thô tục ít khi thốt ra ngoài miệng. Tính không nghiêm khắc, cũng không giận dữ. Ngay cả lúc đi lại cũng rất mực ngay thẳng tinh khiết.

Ngài thường nói: sự học đạo của cổ nhân, đối với ngoại vật thản nhiên không còn gì ham muốn. Cho đến quên cả quyền hành thế vị, bỏ cả thanh danh tài sắc,… được vậy thì những việc tưởng chừng khó bỏ, dù chẳng cần gắng sức vẫn hay bỏ được một cách dễ dàng. Người học đạo ngày nay, thì làm tất cả các tài nghệ, chẳng nề hà việc chi, đó là vì cớ sao? Chỉ vì chí chẳng bền, việc không chuyên nhất, ví như có làm được việc gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là việc tắc trách mà thôi vậy.