Hữu giải vô hành tăng trưởng tà kiến. Hữu hành vô giải tăng trưởng vô minh.

(Có hiểu mà không thực hành chỉ là thêm lớn tà kiến, có thực hành mà không thấu hiểu chỉ là thêm lớn vô minh).

Hối Đường Tâm thiền sư nói: khi ta mới nhập đạo, thường mắc cái tánh tự cho mình là phải. Đến khi gặp được Hoàng Long tiên sư, ta liền xét lại những sự việc thông dụng hằng ngày, thì mới thấy mâu thuẫn với đạo lý quá nhiều. Sau đó ta tận lực dụng tâm không phân biệt làm việc trong suốt ba năm, chẳng quản ngại khi trời rét buốt hay khi nắng gắt. Ta vẫn giữ vững ý chí không dời đổi, nhờ vậy mà từ đó trở đi mới được tới chỗ sự lý viên dung. Nên bây giờ tất cả mọi cử động, dù tằng hắng hay chuyển động tay chân cũng đều phù hợp với ý Tổ Sư từ Tây Trúc lại.