Mọi việc không thể buông lòng theo đúng ý mình mà làm được, không thể phung phí bừa bãi mà giữ được. Bởi lẽ có việc thì có lợi cho người mà cũng có ích cho vật, nhưng cũng có việc chỉ có lỗi lầm mà không có công lao

Phàm chỗ ra làm gì cũng cần phải để tâm vào công việc, phải luôn mở rộng con đường thẳng trước mắt. Khiến cho hết thảy mọi người đều có thể đi được, đó mới là cách dụng tâm của bậc đại nhân. Bằng như không biết đắn đo cất nhắc cẩn trọng, cứ nhắm mắt làm bừa, xông thẳng vào con đường vừa nguy hiểm mà lại chẳng thông. Không những khiến người ta chẳng hay đi được, mà chính ngay cả tự mình cũng không có nơi để đặt chân vậy.