Hành vi của con người đối với bất cứ việc gì, dù ở chỗ sáng cũng như chỗ tối, thân tâm đều cần phải hợp nhau, chung cùng nhất chí.

Ôi người ta khi nói năng lúc lặng thinh, khi cử động lúc yên tĩnh, tự mình phải trên chẳng dối trời, ngoài không dối người, trong chẳng dối lòng, có thế đó mới bảo là được vậy. Tuy nhiên, cũng còn cần phải khuyên gắng và thận trọng ngay cả khi ở chỗ một mình hay nơi vắng kín, quả thật không một mảy may dối trá, như thế mới bảo đó là được vậy.