Thánh nhân nói: “Lấy thành tín để làm chỗ nắm giữ, lấy sự bén nhạy để ứng dụng trong hành xử, lấy sự gắn gỏi dùng vào việc thực hành, lấy trung nghĩa để tác thành sự nghiệp; dụng tâm như vậy thì sự việc dù lớn mấy cũng có thể đạt tới chỗ trọn vẹn”.

Vật gì lớn quá nhanh tất phải gãy non, sự nghiệp mà chóng thành tất nhiên sẽ dễ hoại. Nếu chẳng biết tính kế lâu dài, mà chỉ muốn tạo dựng sự nghiệp cho chóng thành, thì đây đều chẳng phải là chỗ mà người trí dùng vào việc để mưu cầu cho sự nghiệp dài xa và rộng lớn. Có câu rằng: “Sự càng muốn chóng thành thì việc càng chẳng được, còn việc làm cho kỹ lưỡng thì sự tất chẳng mất”. Ở đây điều quan trọng là phải biết góp công lũy đức. Thành quả của vẻ đẹp là ở chỗ lắm công phu, dùng đó để làm thành cách sống cho sự nghiệp trọn đời vậy.