Bậc tiên thánh kiến lập ra nhiều quy củ vì thấy được tánh quan trọng của lễ pháp, pháp chế lập ra tuy có khác nhau nhưng mục đích về nguồn cũng chỉ là một. Quy củ được lập ra đại khái là để chế ngự cái tình con người, chỉnh tề đại chúng, nêu chánh trừ tà, làm khuôn cho vật.

Ôi cái tình của con người cũng như nước, quy củ và lễ pháp chính là bờ đê để đề phòng. Bờ đê không vững chắc, tất nhiên phải đưa đến chỗ vỡ lỡ. Cái tình của con người nếu chẳng chế ngự, thời sẽ rông rỡ rối loạn. Cho nên muốn trừ tình bỏ vọng, cấm ác ngăn tà, thì dù một khắc cũng không thể rời bỏ quy củ. Việc lập ra quy củ thì tỏ rõ như mặt trời mặt trăng, để người nhìn vào tâm chẳng còn mê muội, thênh thang như con đường rộng lớn, khiến người đi đường chẳng còn ngờ vực. Song le, quy củ và lễ pháp cũng không thể đề phòng hết được cái tình của con người. Đó chẳng qua chỉ là cái thềm bậc giúp cho người tu học biết đường vào đạo vậy.