Trong tâm không có chủ đích thì không lập được thân. Bề ngoài không đủ chín chắn thì không làm được việc. Trọn đời cần phải tuân theo lời nói này, thì sự nghiệp của Hiền Thánh mới có thể được thành tựu.

Phàm là người tu học theo đạo của Hiền Thánh thì phải luôn giữ gìn lời nói đó. Khi còn ở tại gia thì có thể dùng đó để sửa mình, khi đã xuất gia thì dùng đó để học đạo. Cho đến cả những lúc sinh hoạt ở chung, cùng chúng làm việc, cũng phải lấy đó xem như là quả cân để định nặng nhẹ, như quy củ để nặn thành đồ vuông tròn. Nếu đem lời nói này bỏ đi thì mọi việc sẽ mất đi tiêu chuẩn vậy.