Khi thấy người tu hành có kẻ nào hay soi mói cái lỗi xấu thầm kín của người, thì phải nhẹ lời khuyên nhắc họ rằng: sự việc chẳng nên như thế.

Người trong chốn thiền môn, phải lấy việc tu đạo làm cấp bách. Đâu lại thả lòng buông lung ở nơi yêu ghét, để phá hoại chỗ tiến thoái của người. Trong sinh hoạt, nên dùng tâm bình khí hoà để xử sự, mọi việc đều xem đó như gương phản chiếu để làm mục đích sửa mình. Danh lam thắng cảnh, là nơi có thể an chúng và hành đạo, cũng có thể phát triển thành Tòng Lâm rộng lớn. Nhưng từ khi có Tòng Lâm trở lại đây, người học đạo bị cái danh mục ấy, nó làm bại hoại, mất hết tiết nghĩa của người tu đạo không phải là ít.