Bổn phận của người học đạo là phải tiến mà không lùi bước trước khó khăn, nhưng cũng không nên mong việc tốc thành và cấp tiến, tất sẽ gặp nhiều trở ngại mà có phương hại.

Ý của thánh Hiền thì hàm súc hoà hoãn mà lý sáng tỏ, thung dung nhàn nhã mà sự rõ ràng, chỗ dùng việc không mong chóng thành, mà hứa hẹn ở ý chí lâu bền, công việc không mong quyết tiến mà hứa hẹn, hy vọng ở công việc thành tựu. Dùng điều đó để tìm ý của thánh Hiền, và người học đạo có thể gìn giữ điều đó suốt cả muôn đời mà không lầm lỗi vậy.