Lúc tu tập, cần phải thầm nuôi dưỡng Thánh Pháp nơi lòng, dù cả khi ngộ đạo rồi cũng còn phải ẩn náu nơi thanh vắng để rèn luyện thêm định lực.

Người tu hành dù có được cái tư chất thấy đạo, biết được đường vào. Hãy còn cần phải hàm dưỡng thánh tâm, khép mình trong nề nếp quy tắc. Nếu chẳng biết y pháp, trau dồi giới đức, sửa đổi những lỗi lầm vi tế, thì một khi đem ra dùng tất nhiên không thể tránh khỏi nhiều thô tháo, như vậy chẳng những vô bổ cho phần truyền bá giáo pháp, mà còn chuốc lấy hoạ nhục vào thân nữa.