Đạo học và hạnh nghi của bậc chân thật tu hành thì thuần thành hậu đức, có phong cách của thánh hiền, trọng nơi yên tĩnh, lời ít mà nghĩa đầy, tất được hàng trí thức tôn trọng.

Chỗ bảo:”Chỉ nhìn thấy cái uy đức của người chân thật tu hành, cũng có thể làm tan đi được cái ý nghĩ bất thiện ở nơi người, chính là nghĩa này vậy”. Cổ đức thường nói: “Chỗ mọi người xem thường lại là chỗ cẩn thận của thánh nhân. Huống chi người làm chủ của một Tùng Lâm thay Phật tuyên hoá, nếu chẳng phải là bậc hành giải tương ưng, đâu hay lại làm được như vậy”. Do đó, nếu pháp tuyên thuyết mà chưa được người tu tập tín phụng thọ trì, pháp lệnh đưa ra mà chưa được đại chúng tin chịu vâng làm, thì phải thoái lui để tư duy và tu đức. Điều cốt yếu là phải tự kiểm tra từng giờ từng phút, chớ để cho thanh danh lợi dưỡng nó manh nha ở trong tâm.