Đạo của xưa nay thì có chính trực và quyền biến. Người khéo hoằng đạo thì cần ở chỗ biến thông. Người chẳng biết biến thông, cứ câu nệ vào văn tự, chấp vào giáo quyền, kẹt nơi hình tướng, khốn quẩn ở tình, thì đó đều là người không đạt được quyền biến.

Có vị Tăng hỏi ngài Triệu Châu rằng: “Vạn pháp quy về một, một quy về chỗ nào?”
Ngài Triệu Châu đáp:”Ta ở Thanh Châu may một chiếc áo bằng vải nặng bảy cân”.
Ý ở chỗ này muốn nói các bậc cổ nhân, nếu chẳng đạt được quyền biến, thì sao có thể thù đáp được thông thoáng như thế. Thánh nhân nói: Hang sâu thẳm thì vô tư nên phát được âm hưởng ấy, chuông lớn vì chịu được xà ngang nên khi đánh mới phát được âm thanh ấy. Thế nên biết, bậc thượng sĩ các nơi, lắm lúc dùng cái chỗ trái với lẽ thường mà vẫn hợp đạo. Chẳng giữ một chiều mà không ứng biến vậy.