Thánh nhân nói: “Người sống ở đời nếu gặp nhiều gian nan thì chí người đó thành, nếu không có gian nan thì thân người đó mất. Được tức là đầu mối của mất, mất tức là nguyên lý của được”.

Chỗ nói: “Hoạ hay sinh ra phúc, phúc hay sinh ra hoạ”. Hoạ hay sinh ra phúc là vì ngoại duyên tuy gặp tai ách nhưng vẫn tha thiết nghĩ đến chốn an vui, thâm khắc chí mong cầu đạo lý, bèn hay run sợ kính cẩn, do thế nên phúc mới sinh. Phúc sinh ra hoạ, là do ngoại duyên tuy sống an lành, nhưng lại phóng túng xa hoa, ham muốn rông rỡ, lười biếng ngày càng nhiều, rồi trở nên khinh nhờn lừa gạt, do thế nên hoạ mới sinh ra.