Người chân thật tu đạo thì phải khéo dụng tâm trong sinh hoạt hằng ngày: “Bối trần hợp giác” tức là xoay lưng lại với vọng trần mà quay về hợp với tánh giác, tức xả vọng quy chân, cầu đạt đến chỗ chân tâm không sinh diệt.

Có người ghét cái dấu chân mà sợ cái bóng của mình, rồi giựt lùi mà chạy, xong chạy cần gấp thì dấu tích càng nhiều, mà bóng lại truy đuổi càng nhanh, chẳng bằng tới chỗ bóng rợp mà ngừng lại, thì bóng dáng tự nhiên hết mà dấu cũng tự diệt vậy. Việc dùng thường ngày mà rõ được như thế thì có thể an toàn mà tiến tu đạo này.