Kinh nói: Lý cần đốn ngộ, nương ngộ mà tự tiêu. Sự chẳng phải chóng trừ, theo thứ lớp mà hết sạch.

Tổ Quy Sơn nói: “Tuy được một niệm chóng ngộ tự tâm, vẫn còn có tập khí từ vô thuỷ chưa thể hết sạch ngay. Hẳn phải tinh tấn siêng năng mới hay trừ dẹp. Hơn nữa, cần dạy y trừ sạch dòng thức đang làm trôi chảy hiện nghiệp. Song muốn tẩy sạch tâm lự, nhả cái cũ ra, thu cái mới vào, thì phải khoác chiếc áo vi diệu thượng hạnh, thấm nhuần mùi vị sâu xa đề hồ. Được vậy, đại đạo còn phải cần hằng giờ tu, hằng giờ chứng; còn trần duyên thì ngày càng giảm bớt, ngày càng tiêu mòn vậy”.
Kệ rằng:
Học đạo như dùi lữa
Thấy khói chẳng thể dừng.