Sự hưng thịnh của pháp môn, đều nhờ vào người có đức, nay đều mất vậy. Sự suy vong hay hưng thịnh của một Tòng Lâm phải lấy đó làm chiêm nghiệm vậy.

Sức kiên cố của bờ đê dài ngàn dặm, nhưng bị nước làm vỡ chỉ vì một ổ kiến. Vẻ đẹp tuyệt vời của ngọc bích trắng tinh, nhưng bị bỏ rơi chỉ vì một vết nhơ. Diệu đạo vô thượng, chẳng những chỉ như bờ đê kiên cố, ngọc bích trong trắng, mà tham dục sân hận chẳng chỉ như ổ kiến, vết nhơ. Vậy nên người học đạo chỉ cần chí hướng đoan cẩn, hành đạo tinh tấn, giữ đạo kiên chắc xác thật, tu thân hoàn mỹ, rồi sau mới có thể đem ra để lợi mình lợi người được.