Phàm là việc gì, lúc động hay tĩnh, đều phải giữ gìn trước sau. Vì thế nếu làm được điều tốt thì tất nhiên việc tốt sẽ thành tựu, điều tốt đã có ở trước tất cần phải có ở sau.

Giữ gìn sau cũng như trước, thời sự việc tất không bị thất bại vậy. Người xưa nói: “Tiếc thay! Áo dài may chưa thành mà lại chuyển sang làm áo xiêm, đường trường 100 dặm mới đi được 90 dặm đã vội dừng. Đó đều là câu nói than tiếc cho những sự việc chỉ có ở trước mà không có ở sau. Cho nên nói rằng: “Đều có ở trước mà ít có ở sau”.