Thay đổi nếp xưa, biến đổi đạo thường, chính là mối đại hoạ của người đời nay. Đó là điều mà ta trọn chẳng làm vậy.

Sư ông chùa Bạch vân, mỗi khi hành động hay cất nhắc một việc gì, cũng đều khảo sát những hành động của các bậc cổ đức. Sư ông thường nói: “Sự việc mà chẳng khảo sát quy củ của tiền nhân thì bảo đó là chẳng đúng pháp”. Ta chỉ vì ghi được nhiều lời nói và việc làm của cổ nhân mà đạt thành chí khí. Nhưng ta không phải là đặc biệt hiếu cổ, mà chỉ vì người đời nay chẳng đủ pháp quy để ta bắt trước vậy.